Gurmeet Ram Rahim Singh. 25-08-2017

Dera Sacha Sauda leader Gurmeet Ram Rahim Singh. Photo: NDTV

August 25, 2017 9:41 PM (UTC+8)