Screen Shot 2018-01-23 at 2.16.55 PM

Taikonaut Zhang Xiaoguang is seen during a training. Photo: Xinhua

January 23, 2018 2:17 PM (UTC+8)