Screen Shot 2018-08-23 at 18

The Suao Fishermen's Association, Yilan, Taiwan. Photo: Google Maps

August 23, 2018 6:31 PM (UTC+8)