Riyadh 5 march 2018

Riyadh, Saudi Arabia. Photo: Wikimedia Commons, haitham alfalah

March 5, 2018 3:38 PM (UTC+8)