Zhong Shan meets with De Marti in Beijing

Zhong Shan, Minister of Commerce of China. Photo: Imaginechina, Guoji Shangbao

March 1, 2017 4:00 AM (UTC+8)