Liu Fang_Wang Feixue

Liu Fang (left) and Wang Feixue. Photo: cpc.people.com.cn

October 23, 2017 2:35 PM (UTC+8)