Shenzhen golf course closure 9Nov 2017

CTS Tycoon (Shenzhen) Golf Club. Photo: Wikimedia/Johnny Freak

November 9, 2017 3:57 PM (UTC+8)