Screen Shot 2017-06-16_SaiKung

Shui Long Wo on Sai Sha Road in Sai Kung. Photos: Google Maps, Wikimedia Commons

June 16, 2017 12:00 PM (UTC+8)