ferrari_Yuen Long_crashed_11 July 2017

Town Park Road South in Yuen Long, New Territories. Photos: Google Maps, Wikimedia Commons

July 11, 2017 5:41 PM (UTC+8)