Screen Shot 2017-10-13 at 15

Tianzhong Police Precinct, Changhua county, Taiwan. Photo: Google Maps

October 13, 2017 3:56 PM (UTC+8)