Dongguan_ Hong Kong sauna king 16 Aug 2017

Dongguan_ Hong Kong sauna king 16 Aug 2017

Dongguan was once a popular place for Hong Kong men to spend their weekend. Photo: Wikimedia Commons, Aimaimyi

August 16, 2017 5:52 PM (UTC+8)