Bahrain

Gudaibiya, Bahrain. Photo: Google Maps

July 25, 2018 3:34 PM (UTC+8)