Shenzhen 2 October 2017

Shenzhen. Photo: Google Maps

October 2, 2017 9:26 AM (UTC+8)