Screen Shot 2017-12-18 at 17

Qimei Township, Penghu County, Taiwan. Photo: Google Maps

December 18, 2017 5:52 PM (UTC+8)