Screenshot of AcFun. Photo: Asia Times

Screenshot of AcFun. Photo: Asia Times

July 13, 2017 3:09 PM (UTC+8)