Shanghai skyline at night

Shanghai. Photo: iStock

November 14, 2017 10:10 AM (UTC+8)