Screen Shot 2017-10-19 at 12

Chiayi County Police Bureau, Beigang Road, Taibao City, Chiayi County, Taiwan. Photo: Google Maps

October 19, 2017 12:58 PM (UTC+8)