Screen Shot 2018-03-22 at 11

Zhunan Precinct of the Miaoli County Police Bureau, western Taiwan. Photo: Google Maps

March 22, 2018 11:48 AM (UTC+8)