japan- Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Station. Photo: Tepco

japan- Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Station. Photo: Tepco

Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Station. Photo: Tepco

March 8, 2017 6:27 PM (UTC+8)