Screen Shot 2017-06-01_QEH

Queen Elizabeth Hospital, Hong Kong. Photo: Google Maps

June 1, 2017 4:33 PM (UTC+8)