Screen Shot 2018-05-31 at 14

Tongxiao Precinct of the Miaoli County Police Bureau, Taiwan. Photo: Google Maps

May 31, 2018 2:30 PM (UTC+8)