Screen Shot 2018-06-12 at 14

Jiazheng 1st Lane in Zhushan town, Nautou county, central Taiwan. Photo: Google Maps

June 12, 2018 2:55 PM (UTC+8)