Screen Shot 2018-06-06 at 13

Chia-Yi Hospital, Chiayi City, Taiwan. Photo: Google Maps

June 6, 2018 1:53 PM (UTC+8)