film - tatara samurai - Naoki Kobayashi-©FCCJ

film – tatara samurai – Naoki Kobayashi-©FCCJ

Naoki Kobayashi stars in Tatara Samurai ©FCCJ

May 19, 2017 4:08 PM (UTC+8)