japan-film-Yaeko’s Hum-Kiyoshi_Sasabe-1-©Mance Thompson

japan-film-Yaeko’s Hum-Kiyoshi_Sasabe-1-©Mance Thompson

Kiyoshi Sasabe, director of Yaeko's Hum, speaks at the FCCJ on his new movie. ©Mance Thompson

April 29, 2017 3:16 AM (UTC+8)