japan-film - yaeko's hum - Sasabe, Takahashi, Masu-©Koichi Mori

japan-film – yaeko’s hum – Sasabe, Takahashi, Masu-©Koichi Mori

Kiyoshi Sasabe(left), director of Yaeko's Hum, together with his two main stars– Yoko Takahashi (center) and Takeshi Masu (right). ©Koichi Mori

April 29, 2017 3:16 AM (UTC+8)