japan- film -Yaeko's Hum Yoko_Takahashi-2-©Mance Thompson

japan- film -Yaeko’s Hum Yoko_Takahashi-2-©Mance Thompson

Yoko Takahashi, star of Yaeko's Hum. ©Mance Thompson

April 29, 2017 3:17 AM (UTC+8)