Japan | Japan's pudgy pop stars take aim at obesity prejudice