viw

Photo: Andrew Salmon/Asia Times

February 13, 2018 2:35 PM (UTC+8)