Riyadh 16 april 2018

Riyadh, Saudi Arabia. Photo: Wikimedia Commons, haitham alfalah

April 16, 2018 4:50 PM (UTC+8)