Yuen Long 23 jan 2018

Yuen Long, Hong Kong. Photo: Wikimedia Commons, Ma Yipoa Shungie

January 23, 2018 11:36 AM (UTC+8)