Screen Shot 2017-05-17_Maps

Shun Tai House of Shun Chi Court, Sau Mau Ping, Kwun Tong. Photo: Google Maps

May 17, 2017 4:44 PM (UTC+8)