Screen Shot 2018-06-13 at 16

A section of Yuemei Road near Lingquan Zen Temple, Keelung City, Taiwan. Photo: Google Maps

June 13, 2018 4:44 PM (UTC+8)