Man returns 320000 cash to forgetful woman 15 Sept 2017

Man returns 320000 cash to forgetful woman 15 Sept 2017

Haizhu district in Guangzhou, China. Photo: Baidu Maps

September 15, 2017 3:44 PM (UTC+8)