Screen Shot 2018-07-27 at 17

Tongxiao Precinct of the Miaoli County Police Bureau, Taiwan. Photo: Google Maps

July 27, 2018 5:37 PM (UTC+8)