Arya Samaj 8 jan 2018

Arya Samaj Building in Singapore. Photo: Google Maps

January 8, 2018 11:41 AM (UTC+8)