Screen Shot 2017-08-10 at 16

Zhonghua Park, Hukou, Hsinchu county, Taiwan. Photo: Google Maps

August 10, 2017 4:41 PM (UTC+8)