hong-kong-hong kong-macau-zhuhai-bridge-mar-31-2017

hong-kong-hong kong-macau-zhuhai-bridge-mar-31-2017

An aerial view of the bridge in construction in mid-2015 Photo: Wiki Commons

March 31, 2017 1:29 PM (UTC+8)