Screen Shot 2018-05-04 at 13

The Control Yuan in Zhongzheng District, Taipei City, Taiwan. Photo: Google Maps

May 4, 2018 1:50 PM (UTC+8)