Screen Shot 2018-03-15 at 12

Green Garden in Paya Terubong, George Town, Penang, Malaysia. Photo: Google Maps

March 15, 2018 12:45 PM (UTC+8)