The Korean Demilitarized Zone (DMZ), Korea

The Korean Demilitarized Zone (DMZ), Korea

South Korean soldiers stand guard at the Korean Demilitarized Zone (DMZ). Photo: iStock

January 3, 2018 3:41 PM (UTC+8)