Riyadh 22 march 2018

Riyadh, Saudi Arabia. Photo: Wikimedia Commons, Haitham Alfalah

March 22, 2018 12:16 PM (UTC+8)