Longquan Monastery

Shi Xuecheng, abbot of the Longquan Monastery in Beijing. Photo: Handout

August 2, 2018 5:59 PM (UTC+8)