Riyadh 4 september 2018

Riyadh, capital of Saudi Arabia. Photo: iStock

September 4, 2018 5:13 PM (UTC+8)