Public estate in Hong Kong

High-rise housing in Hong Kong. Photo: iStock / Getty

May 4, 2017 2:44 PM (UTC+8)