Screen Shot 2018-02-12 at 16

Yung Ping Vocational High School, Yangmei district, Taoyuan, Taiwan. Photo: Google Maps

February 12, 2018 4:10 PM (UTC+8)