39ab47f9bb0047048675f8d9ba0088d620180412210028

39ab47f9bb0047048675f8d9ba0088d620180412210028

A photo released by Zhengzhou National Security Bureau shows Zhang Jianguo, whose face was

April 23, 2018 4:51 PM (UTC+8)