Screen Shot_Lei King Wan

Lei King Wan, Sai Wan Ho. Photo: Google Maps

June 30, 2017 1:44 PM (UTC+8)