Liu Tao-shan

Liu Tao-shan. Photo: Asia Times/Liu Hsiu Wen

July 11, 2017 8:17 PM (UTC+8)