Shang-jin Wei

Source: Berkeley-Haas YouTube screen grab

March 27, 2018 10:46 PM (UTC+8)